Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svatí tohoto týdne

                                                          

   18.11.   Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla

 

 

Výsledek obrázku pro sv. posvěcení římských bazilik sv.Petra a Pavla

 

Výsledek obrázku pro sv. posvěcení římských bazilik sv. Pavla

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výsledek obrázku pro sv.mechtilda

 

Mechtilda sv. 19.11. řeholnice, sv. Matilda Durynská z Hackebornu z Helfty, * 1241 Hackebor v Sasku, Německo, + 19.11.1298 Helfta v Německu, Matylda.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Výsledek obrázku pro sv.felix

 

 

Felix z Valois sv. 20.11. kněz a opat, sv. Felix z Valois, * 1127 Valois ve Francii, + 20.11.1212 Paříž, pocházel ze šlechtické rodiny, od mládí byl štědrý k chudým, vystudoval teologii, stal se knězem, odešel do samoty, kde chtěl žít jako poustevník, po několika letech se k němu přidal mladý doktor z Paříže sv. Jan z Mathy (+ 8. 2.1213, 17.12.), na základě zjevení odešel se sv. Janem do Říma k papeži Inocenci III., aby si vyžádali souhlas k založení řádu Nejsvětější Trojice (Trinitáři) OST, na vykupování zajatých křesťanů z tureckého otroctví, ze zajetí mohamedánů (jeho socha na sousoší s Turkem na Karlově mostě), řád byl schválen 177. papežem Inocencem III. v r. 1198, podel legendy založili klášter Cerfroid (Gerfroi ve Francii) na místě, kde se jim zjevil jelen, který měl mezi parohy červenomodrý kříž, v tomto klášteře se stal později opatem, kde se staral o dorost v řádu, zemřel ve věku 85 let. V roce 1738 odkázal jejich řádu Fr. A. hrabě Špork 100 000 zlatých na vykupování zajatců.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

     21.11.    Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

 

 

Výsledek obrázku pro zasvěcení panny marie v jeruzalémě

 

Událost „zasvěcení P.Marie“ se liturgicky začala slavit v Jeruzalémě, kde na památku jejího zasvěcení byla v roce 543 posvěcena bazilika. Kolem roku 730 byl již svátek slaven v Cařihradě, císař Emanuel Komnenos ho v r. 1143 zařadil mezi svátky známé v celé církvi. Roku 1372 jej papež Řehoř XI. schválil a roku 1472 papež Sixtus IV. jeho ustanovení potvrdil s rozšířením na celou Církev. Po tridentské liturgické reformě papež Pius V. (1566 -1572) tento svátek vyřadil z liturgického kalendáře, ale Sixtus V. jej v něm r. 1585 obnovil. Tato liturgická památka 21. 11. už v kalendáři zůstala.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výsledek obrázku pro sv.cecílie

 

Cecílie sv. 22.11. panna a mučednice, lat.: caecus (kékus) = slepá, také členka vznešeného rodu Caeciliů, sv. Cecílie, * 200 Řím, + 22.11. 230 Řím, pocházela z patricijské rodiny, zasvětila se Kristu a chtěla žít v panenství. Přesto se měla podle nařízení rodičů vdát. Snoubenci Valeriánovi sdělila při svatbě, že se zasvětila Bohu a že ji chrání Boží anděl, když ho chtěl vidět, řekla mu ať se dá pokřtít. Křest mu udělil 17. papež Urban I.
    Podle legendy při své svatbě slyšela zpívat anděly, kteří nesli dva věnečky, jeden z bílých lilií pro ni, a druhý z červených růží pro Valeriána. Ve zprávě o jejím mučednictví je napsáno: „cantatibus organis Cecilia virgo in corde suo soli Deo cantabat dicens = zněly hudební nástroje, Cecílie panna v srdci svém sama Bohu zpívala“. Svého snoubence a později i jeho bratra Tiburcia získala pro Krista. Oba bratři se stali horlivými křesťany, společně se starali o nemocné, těšili uvězněné křesťany a pohřbívali mrtvé. Prefekt Almachius chtěl jejich majetek a dal je zatknout.
    Po smrti manžela a švagra (umučeni na příkaz prefekta Almachia + 14. 4. 230 společně se soudcem Maximem, kterého obrátili na víru cestou na popraviště) byla zatčena a mučena v horké lázni, aby se udusila vedrem a párou. Nic se jí nestalo, vyděšen tímto zázrakem ji prefekt Almachius nechal popravit mečem. Kat byl tak rozechvěný, že ji těžce poranil a ona tři dny umírala ve vězení. Ještě předtím majetek odkázala služebnictvu a chudým. Když nemohla mluvit, ukazovala třemi prsty, že věří v Trojjediného Boha, její tělo a těla jejích spolumučedníků pohřbil 17. papež Urban I. v Kalistových katakombách na Via Appia. Dal je přenést 99. papež sv. Paschalis I., a uložil je v novém kostele sv. Cecílie v Zátibeří. Ten byl přestavěn z jejího domu v Zátibeří (Trastevere), který před smrtí věnovala 17. papeži Urbanovi I.
      V r. 1599 byl otevřen její hrob, ve kterém bylo její neporušené tělo, podle kterého zhotovil sochař Štěpán Maderna ležící mramorovou sochu, která je její věrnou podobou, její tělo je uloženo v kryptě, s ostatky jejího snoubence sv. Valeriána a jeho bratra sv. Tiburcia (Tiburtius), společně s ostatky 17. papeže Urbana I. a 22. papeže Lucia I., patronka hudebníků a zpěváků, pranostika na její svátek: „sv. Cecílie hroudy sněhem kryje“.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Výsledek obrázku pro sv.klement

 

Klement sv. 23.11. papež a mučedník, lat.: clemens = vlídný, mírný, milostivý, laskavý, sv. Klement (Kliment), * asi 45 v Římě, + 23.11. 101, bratranec císaře Domitiána, dal se pokřtít po kázání apoštola sv. Barnabáše, po křtu prodal všechen svůj majetek a věnoval se duchovní činnosti, vysvěcen na výpomocného biskupa sv. Petrem (s Linem a Kletem), zvolen 4. papežem v letech 88 – 97, přivedl mnoho římských rodin ke křesťanství.
       Ve Spisech apoštolských Otců se dochoval jeho list do Korintu, který poslal s třemi kněžími, aby urovnal záležitosti neprávem sesazeného biskupa, jeho autoritu uznával i sv. apoštol Jan, který v té době ještě žil, na rozkaz císaře Trajana byl v r. 97 vyhnán do Chersonesu (Sevastopol) na Krymu, kde pracoval v mramorových dolech a sloužil odsouzeným křesťanům, v lomech byl nedostatek vody a vězňům hrozilo, že zemřou žízní.
       Podle legendy papež zachránil odsouzence od nedostatku vody tak, že měl vidění beránka hrabajícího kopýtkem na skále, na tom místě se objevil pramen vody, zázrak se rychle rozšířil mezi pohany a mnoho z nich přijalo křest. Císař ho dal přivázat ke kotvě a vhodit do moře. Krymští křesťané jeho tělo vylovili a pohřbili na ostrově u (Kozáckého) zálivu.
       Jeho ostatky našel 30. 1. 860 na Krymu a donesl do Říma sv. Cyril a Metoděj, byly pohřbeny v kostele, který mu byl zasvěcen (v r. 869 zde byl sv. Cyril pohřben), svatému Klementovi byly na Velké Moravě zasvěcovány první kostely, je spolupatronem královéhradecké diecéze. Ve východní církvi je 30. ledna svátek Nalezení ostatků sv. Klimenta.

 

                              *********************************

 

 

Výsledek obrázku pro sv.kolumbán

 

Kolumbán sv. 23.11. opat a věrozvěst, sv. Kolumbán z Luxeuilu a z Bobbia, * 540 Leinster v Irsku, + 23.11. 615 Bobbio v Lombardii (Itálie). Pocházel z bohaté irské rodiny, ve 20 letech v r. 560 vstoupil do kláštera Bangor Cluam-Inis v Ulsteru, kde byl vysvěcen na kněze, působil jako učitel, jeden z nejvýznamnějších řádových reformátorů, člověk, který ovlivnil a určil kuturu Evropy a celého Západu, v r. 590 v 50 letech se vydal s 12 druhy, jako věrozvěst na misie po Evropě, hlavně do alpských zemí, založil v Severním Irsku město Derry (od r. 1689 Londonderry, pojmenované na památku osvobození města londýnskými vojáky), v r. 593 založil klášter v Luxeuillu a stal se 1. opatem, v r. 600 se dostal do sporu s králem Teodorichem II., který žil neoddán s ženou, král ho v r. 610 poslal do vyhnanství. Mniši cestou zakládali kláštery, u Bodamského jezera nechal v r. 613 mnicha Galluse (Havla) a pokračoval přes Alpy do Lombardie, jeho osobnost a kázání přitahovaly mnoho lidí, nakonec došli do Lombardie v Itálii, kde tento věrozvěst Galů a Švýcarů založil klášter v Bobbiu, stal se opatem a zde zemřel, jeho ostatky byly převezeny a byl pohřben v katedrále ve městě Downpatrick (30 km od Belfastu v Severním Irsku), znázorňuje se s medvědem, protože podle legendy se usadil v medvědí jeskyni, kde vytryskl pramen vody, v církevním kalendáři společný svátek se sv. Klementem do r. 2005.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Výsledek obrázku pro sv.ondřej dung-lac a druhové

 

Ondřej Dung-Lac sv. 24.11. mučedníci, a druhové, v Koreji, v církevním kalendáři svátek od r. 1985.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Výsledek obrázku pro sv.kateřina alexandrijská

 

Kateřina sv. 25.11. panna a mučednice. Řecky: aikatheriné = vždy čistá (kathara – kataři, katarze = duševní očista, očistec), cudná, mravná, někteří vykládají toto jméno jako řecké He kateriné = ta, která vždy jistě (čistě) zasáhne cíl.
     Sv. Kateřina Alexandrijská * 293 Kypr, + 312 Alexandrie. Dcera kyperského krále Costa, který byl císařem Maxentiem vypovězen z Kypru do Alexandrie. Po otcově smrti se stala vládkyní (královnou) Alexandrie. Podle legendy byla ve svých 18 letech velice krásná a moudrá. Její špatnou vlastností byla velká pýcha, se kterou odmítala každého nápadníka. Jednoho dne se potkala se starým poustevníkem a ten ji řekl, že jejím ženichem je Ježíš Kristus.
     Protože byla velice přemýšlivá a hloubavá, začala zkoumat Svaté Písmo a nechala se poučit o křesťanských pravdách. Po důkladné výuce se dala pokřtít. V r. 307 navštívil Alexandrii římský císař Maxentius (Maximin) a dal v chrámech postavit nové modly. Uspořádal slavnost uctívání pohanských bohů. Křesťany, kteří se jim nechtěli klanět dal zatknout a popravit. Panovnice ho vyhledala, prohlásila, že pohanští bohové jsou modly a vedla s ním dlouhou diskusi o bozích. Rozhodla se přivést císaře k pravdě a dokazovala mu z děl řeckých a římských filosofů neexistenci pohanských božstev a naopak pravdivost křesťanství.
     Císař se dostal do rozpaků a povolal 50 učených filosofů a mistrů řečnictví, kteří ji měli usvědčit z omylů. Její řeč byla tak přesvědčivá, že Maxentiovi učenci se stali křesťany. Dali se pokřtít. Byli zajati, zbičováni a umučeni upálením na hranici. Císař, okouzlen její krásou a moudrostí, jí nabídl sňatek a trůn, s podmínkou, že se vzdá své víry. Ona císaře odmítla. Dal ji uvěznit a zbičovat. Pak ji odsoudil na smrt v kole s ostny. Kolo rozlomil blesk a zařízení se polámalo. Proto byla nakonec sťata mečem.
     Její tělo odnesli andělé na horu Sinaj v Izraeli a její hrob se stal místem zázraků. Později zde byl postaven klášter jí zasvěcený. Je pohřbena v klášterním kostele Proměnění Páně na Sinaji (klášterní knihovna obsahuje 6.000 náboženských svazků a je po vatikánské knihovně druhá největší knihovna s církevní literaturou na světě).
      Její úctu přinesli do Evropy východní mniši už v 10. století. Jako osobní patronku ji ctil Karel IV., který ji vděčil za to, že na den jejího svátku 25.11.1332, jako šestnáctiletý chlapec zvítězil v bitvě u hradu San Felice v Itálii. Na Karlštejně dal postavit svoji soukromou malou kapli sv. Kateřiny, zvaná Kateřinka. Na jeho žádost prohlásil arcibiskup Arnošt v Čechách den sv. Kateřiny zasvěceným svátkem.
     Patří mezi 14 svatých Pomocníků (24.3. společný svátek do roku 1969). Patronka Filosofické fakulty UK, univerzity na Sorbonně v Paříži, teologů, nemocnic, nožířů a kolářů, mlynářů, kadeřníků, advokátů, obuvníků, svobodných dívek, námořníků, švadlen a patronka v nouzi. Její svátek je jeden měsíc před Vánocemi a vztahuje se k němu pranostika: „Kateřina na blátě, Vánoce na ledě; Kateřina na ledě, Vánoce na blátě“.
     Občas bývá sv. Kateřina Alexandrijská zaměňována se sv. Kateřinou Sienskou (svátek 29.4., 1347-1380). Se sv. Markétou a sv. Barborou tvoří skupinu tří svatých panen. Patří mezi 14 sv. Pomocníků. Atribut: královská koruna, meč, kolo s ostny, ďábel u nohy a palmová ratolest.

 

 

Vše Probíhá, Podzimní, Smutek, Obrázek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Kytice, Izolovaný, Květiny

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                  

                                      

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

                 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          


     

 

 

 
 

 


 

 

   
   
   
   
 
   
   

 

 

 

 


 

 


 

 

   
   
   
 
   
   
   
   

 

 

 

  

 
   
   
   
   

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
   
   
   
   
 
   
   
 
   
   
   
   
 
   
   
   

 

 
   
   
   

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 
   
   
   
   

.

 

 
 
 

 

 

 

 
 
   
   
   
   

 

 

.