Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svatí tohoto týdne

              

 

Výsledek obrázku pro sv.fabián

 

Fabián sv. 20. 1. papež a mučedník, lat.: fabius = pěstitel bobů. Sv. Fabián, * 199 Řím. Původem rolník. 20. papež v letech 236 – 250. Ustanovil 7 podjáhnů, aby sepsali akta mučedníků. Dal přenést ze Sardinie do Kalistových katakomb ostatky 18. papeže Ponciána.
      Sv. Fabián byl umučen za císaře Decia + 20.1. 250. Zemřel jako jeden z prvních křesťanů za Deciova pronásledování. Jeho ostatky byly nalezeny v r. 1915 v Kalistových katakombách. Svátek společný se sv. Sebastiánem.

 

                                    --------------------------------

 

 

Výsledek obrázku pro sv.šebestián

 

Šebestián sv. 20. 1. mučedník, řec.: sebas = úcta ke starším, vznešenost, majestátnost, velebnost, nebo také člověk z města Sebasty v Arménii (dnes Sivas v Turecku), sv. Sebastián, * 3. století v Miláně, stal se římským vojákem a velitel za císaře Carina, pomáhal pronásledovaným křesťanům. Po Carinově smrti nastoupil Dioklecián, který si ho původně velice vážil, ale když se dověděl, že je křesťan, dal ho přivázat ke kůlu, kde byl prostřílen šípy.
      Jeho tělo vzala sv. Irena, vdova, chtěla ho pohřbít, ale všimla si, že je živý, uzdravil se, šel k císaři a obvinil ho ze zločinu mučení křesťanů, císař ho dal ovést do cirku, zbičovat a ubít palicemi, + 20. 1.288, jeho tělo bylo vhozeno do stoky (cloaca Maxima), odkud ho vytáhla sv. Lucina a pohřbila ho u Via Appia (Appiova cesta, silnice).
      Ve 4. století zde byla postavena basilika sv. Apoštolů, později přesvěcena na San Sebastiano, v r. 680 přestala epidemie moru v Římě, když byly v procesí neseny mučedníkovi ostatky, patron proti moru, (svátek společný se sv. Fabiánem), Sebastián, Šebestian, Sebestián, Sebastian, Sebestian, Augustus, Augustin.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Výsledek obrázku pro sv.anežka římská

 

Anežka Římská sv. 21. 1./ 21. 1. mučednice, řec.: agneia, hagia = čistá, bílá, neposkvrněná, svatá, boží, (svatá boží ovečka), lat.: agnus = (čistý, svatý) beránek, sv. Anežka Římská, * 290 Řím, mučednice 13 let, pocházela z bohaté rodiny, syn římského prefekta Symfronius (Sempronius), který se s ní chtěl zasnoubit, ji udal jako křesťanku svému otci, když ho odmítla s tím, že je zasnoubena s jiným, Symfronius chtěl vědět kdo to je a ona vyprávěla o Ježíši Kristu, byla odvlečena na několik dní do nevěstince, ale po vzývání anděla strážného se jí nic nestalo, Symfronius ji chtěl znásilnit, ale náhle zemřel, ona ho modlitbou probudila k životu, byla odvedena na hranici na Domiciánově stadionu (dnes náměstí Piazza Navona), plameny šlehaly okolo ní a oheň byl uhašen náhlým přívalovým deštěm, popravena mečem, + 21. 1. 304 Řím, nad jejím hrobem na Via Nomentana byl postaven kostel Sta. Agnese fuori le mura (sv. Anežky za hradbami, za zdí), tento kostel nechal v 7. století obnovit 70. papež Honorius I. Na její svátek jsou svěceni dva beránci, z jejichž vlny se tkají arcibiskupská palia, patronka duchovní čistoty, panenství, dětí, zahradníků, Agnes, Agnesa, Agneša, Běla, Ráchel.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Výsledek obrázku pro sv.vincenc ze zaragozy

 

Vincenc sv. 14. 4./22. 1. jáhen a mučedník, lat.: vinco, vincere = vítězit nad někým, porážet v boji. Sv. Vincent ze Zaragozy (Zaragossa), * 285 Hueska ve Španělsku, + 22. 1. 304. První mučedník Španělska. Byl arcijáhnem biskupa Valera. Za císaře Diokleciána byli oba zatčeni a odvlečeni do španělské Valencie a biskup Valer byl poslán do vyhnánství.
    Jáhen Vincent přivázán ke sloupu, kde do něho prefekt Dacian bodal kopími, mučen železnými drapáky na skřipci a na rožni. Podle legendy ho při tomto mučení utešoval anděl. Zemřel ve věku 19 let. Kati zašili mrtvé tělo do volské kůže a potopili do moře. Po nějaké době vyplavalo a křesťané ho s úctou pohřbili. Podle legendy jeho tělo chránili havrani před divokou zvěří. Po sv. Štěpánu a sv. Vavřinci třetí z velikých jáhnů mučedníků.
    70. papež Honorius I. nechal v r. 630 jeho ostatky (spolu s ostatky sv. Anastasia Perského) přenést do římského kostela Santi Vincenzo et Anastasio alle tre fontane (sv. Vincenta a Anastasia u tří studní). Patron cihlářů, pokrývačů a vinařů. Na jeho svátek se trhá takzvané ledové víno. České přísloví: „Na Vincence slunečnost, bude vína hojnost.“ V českém občanském kalendáři svátek v r. 1950 přeložen z 22. 1.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Výsledek obrázku pro sv.ildefons

 

Sv.Lidefons- 23.1.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výsledek obrázku pro sv. františek saleský

 

František Saleský sv. 24. 1. biskup a církevní učitel, sv. František Saleský (Sáleský), * 21. 8.1567 na zámku Sales v Savojsku ve Francii, + 28.12.1622 v Lyonu.
      Vystudoval právo v Paříži a Padově. Prožíval vnitřní boje, protože Kalvínovo učení mělo silný vliv na mladé katolíky. Studoval ještě teologii a v r. 1593 vysvěcen na kněze.
      Stal se misionářem na území ovládané kalvínci. Jejich hlavním sídlem byla Ženeva a pro katolíky zde nebylo bezpečno. Tehdejší biskup Ženevy žil ve vyhnanství v Annency a přál si, aby se město a celý kraj staly opět katolickými. Odvahu k tomu měl mladý kněz František se svými dvěma přáteli. Spolu putovali krajem Chablais. František dlouho a pečlivě studoval Kalvínovo učení. Svými kázáními vracel vyznavače Kalvínova učení do katolické církve. Bylo mu vyhrožováno smrtí, byl urážen a fyzicky napadán. Bylo na něho podniknuto i několik atentátů.
      Někteří lidé se s ním odmítali bavit a tak začal psát týdenní listy zvané „Memoriály“ (paměti), kde účinným způsobem vysvětloval katolickou věrouku. Listy vylepoval na zdi nebo je podstrkoval pod dveře domů, aby dával správné odpovědi na různé otázky. Listy vzbuzovaly zvědavost, později i sympatie a díky nim mohl pořádat veřejné diskuse. Láskou a trpělivostí se mu podařilo celou oblast úspěšně rekatolizovat. Celkem během svého kněžského působení vrátil do církve 72.000 kalvínců. V roce 1602 ho 232. papež Klement VIII. (1592–1605) jmenoval biskupem Ženevy.
      Se sv. Janou Františkou de Chantal (+ 1641) založil sv. František v r. 1610 řád Navštívení Panny Marie. Jeho heslem byla věta: "Christianus mihi nomen, catholicus cognomen" (křesťan je moje jméno, katolík příjmení).
      234. papež Pavel V. (1605-1621) ho jmenoval kardinálem. Na jedné z jeho cest do Lyonu ho ranila mrtvice a zemřel. Byl pohřben 24. 1.1623 ve svém prvním působišti v chrámu Navštívení v Annecy.
      19.4.1655 ho svatořečil 238. papež Alexandr VII. Učitelem církve ho prohlásil 256. papež bl. Pius IX.
      Sv. František se stal patronem Ženevy, Annency a Chambéry. Sv. Jan Bosco založil v 19. století řád Salesiánů a sv. Františka prohlásil jeho patronem. 24. 1.1923 ho 256. papež Pius XI. ustanovil patronem novinářů, tisku a spisovatelů. Je ctěn jako patron tolerance. V církevním kalendáři svátek v r. 1969 přeložen z 29. 1.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

                 25.1.   Svátek Obrácení sv.Pavla

 

 

Výsledek obrázku pro svátek obrácení svatého pavla

 

Obrácení sv. Pavla 25. 1. u Damašku, původně se jmenoval Saul (Šavel), vydal se s vojáky z Jeruzaléma do Damašku, aby přivedl v poutech křesťany. 25. 1.37 před městem se mu zjevil Kristus a on uslyšel slova: „Saule, Saule, proč mě pronásleduješ?“, zeptal se: „kdo jsi Pane?“, on odpověděl: „Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ.“ Kniha Nového Zákona Skutky apoštolů 9, 1–9. Po této události oslepl a neviděl tři dny, pak se dal pokřtít a stal se hlasatelem Ježíšova evangelia. V církevním kalendáři svátek od r. 1563.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Výsledek obrázku pro sv. timotej a titus

 

Timotej sv. 26. 1. biskup a mučedník, řec. timos Theos = oslavuje Boha. Sv. Timotej, žák a pomocník apoštola sv. Pavla, biskup, mučedník, * v 1. století v Lystře (Konye) v Turecku. + 24. 1. 97. Jeho otec byl Řek, matka Židovka. Sv. Pavel pokřtil celou jejich rodinu a ustanovil Timotea biskupem v Efesu. Spoluzakládal církevní obce. Byl vězněn. Zemřel mučednickou smrtí ubit kyjem a kameny v Efesu. Později převezen a pohřben v chrámu sv. Apoštolů v Cařihradě. V církevním kalendáři svátek v r. 1969 přeložen z 24. 1., společný svátek se sv. Titem.

 

 

Titus sv. 26. 1. biskup, řecky: titos, titános = veliký, obr, sv. Titus, Řek, žák a spolupracovník sv. Pavla na jeho apoštolských cestách, sv. Pavel ho ustanovil biskupem na Krétě, kde zemřel přirozenou smrtí v 94 letech, v církevním kalendáři svátek v r. 1969 přeložen z 6. 2., společný svátek se sv. Timotejem.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Výsledek obrázku pro sv. anděla merici

 

Anděla Mericiová sv. 27. 1. řeholnice, sv. Anděla Mericiová, * 1. 3.1470/74 Desenzano v Itálii, v dětství ji zemřeli oba rodiče a ona vedla spolu se svou sestrou domácnost svému strýci, věnovala se charitativní činnosti, v r. 1524 se ve svých 54 letech vydala na pouť do Svaté země, po návratu v r. 1535 založila řád sv. Voršily OSU, kde se stala v r. 1537 představenou, + 27. 1.1540 v Brescii v 70 letech, pohřbena v kostele jí zasvěceném (do r. 1945 sv. Afry), její nerozložené tělo bylo vyzvednuto z hrobu 31. 5.1540 a uloženo ve skleněné rakvi, svatořečena v r. 1807, v církevním kalendáři svátek v r. 1969 přeložen z 1. 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                  

                                      

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

                 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          


     

 

 

 
 

 


 

 

   
   
   
   
 
   
   

 

 

 

 


 

 


 

 

   
   
   
 
   
   
   
   

 

 

 

  

 
   
   
   
   

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
   
   
   
   
 
   
   
 
   
   
   
   
 
   
   
   

 

 
   
   
   

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 
   
   
   
   

.

 

 
 
 

 

 

 

 
 
   
   
   
   

 

 

.