Jdi na obsah Jdi na menu
 


Střípky z farní kroniky od roku 1900

28. 4. 2016

Z farní kroniky od roku 1900

1900

24.6. generální vizitace; arcibiskup přivítán farářem, školními dítkami, zástupci přifařených obcí. Téhož dne biřmování. Účinkoval pěvecký spolek, lampionový průvod. Při velké mši sv. měl arcibiskup kázání v německé řeči.

1901

Socha Nejsvětější  Trojice přeložena na pilíř farské zahrady, protože se stavěla silnice M. Trnávka – Křenov. Varhanictví  vypověděl učitel Kӧhler, za varhaníka přijat a ustanoven Julius Morávek.

1907 – 1911

Pořízeno: prostěradla na oltář, kokosové koberce, harmonické zvonky, Boží hrob, oblečení pro ministranty, 2 kalichy, reliquiář, kadidelnice a poklop na křtitelnici. Opravena malba kostela malířem Bomberou, cesty na hřbitově vyštěrkovány.

1914

Německá misie, na hřbitově obnoven misijní kříž. Chrámu darovány na velikonoce 4 bílé řízy.

1914

Mírový oltář zasvěcený Božskému Srdci Páně, 1915 posvěcen generálním vikářem  a světícím biskupem.

1920

Posvěcen zvon v Ludvíkově trnavským farářem.

1922

Posvěcen zvon v Radkově.

1923

Posvěcen zvon v Petrůvce.

1924

Slavnostní otevření měšťanské školy.

1927

Posvěcena kaple v Ludvíkově.

1928

Nový zvon Jakub.

1929

Farář a víceděkan v M.Trnávce Julius Weinlich posvětil sochu sv. Terezie Ježíškovy na nově zřízeném bočním oltáři. Oltářní kámen obsahuje ostatky sv. Florentini. Myšlenku zbudovat oltář pojal zdejší kupec Richard Goppold.

1930

Ve farnosti  925 římsko-katolíků, 17 českobratr. vyznání a evangelíků, 7 bez vyznání

1931

Velká účast na misiích, zakoupen nový lustr.

1933

Pořízeny 2 reflektory do kostela . Do sakristie se vloupali zloději, ukradli 1 kalich , 2 reliquiáře s částečkou sv. Kříže, sv. Jakuba a sv. Terezie Ježíškovy.

1936

Dány nové hroty na bleskosvody, železná dvířka ke komínům, podezděno a vyztuženo průčelí kostela, nové schody u hlavního vchodu.

1938

Důkladná renovace kostela: elektrické vedení dáno do trubek, nová rozvodná deska v sakristii, vyčištěny varhany, 4 nová barevná okna, v létě kostel vymalován malířem kostelů Jos. Petrákem. Nedošlo již k otevření hrobky pánů z Cimburka.

1938

Německá okupace. Trnávka obsazena 24.11. a začleněna do Sudet.

1942

Musely být dány pro vojenské účely 2 zvony - sv. Jakuba o váze 1120 kg z roku 1928 a zvon umíráček. Zároveň musely být odevzdány zvony ze zvonice v Lázích, Radkově, Rozstání a Pacově.

Po dobu války za faráře J. Tomšů a kaplana Jos. Gabriela zůstaly bohoslužby v kostele nezměněny.

9.5.1945

Trnávka byla osvobozena Rudou armádou. Ustaven revoluční NV, předsedou zvolen Ferdinand Richter, místopředsedou farář Jan Tomšů.

1951

Kaplan Josef Gabriel ustanoven administrátorem v Jaroměřicích. Nerad odcházel.V Trnávce působil dobře hlavně s mládeží, hrál s nimi divadlo, založil ochotnický a hudební kroužek.

1962

Obnoveny špice na bleskosvodech. Na faře a v kostelních bleskosvodech bylo prodlouženo uzemění.

1967

V kostele byl přemístěn Boží hrob od hlavního vchodu k bočním dveřím.

1968

U 1. svatého přijímání bylo 32 dětí. V kostele bylo oslaveno 50. výročí vzniku republiky, ¼ hodiny vyzváněly zvony

1970

U 1. svatého přijímání bylo 28 dětí. 3.5. byla posvěcena hasičská stříkačka u sochy sv. Jana Nepomuckého s polní mší svatou. O tuto slavnost se zasloužil velitel požárníků Vojtěch Jachan.

31.5. byla svěcena darovaná socha Panny Marie, průvod Božího Těla. Na Staré Trnávce byla socha uložena do kaple. Vše zprostředkoval Richard Goppold.

1971

U 1. svatého přijímání 23 dětí. 13.6. Božítělový průvod ke kříži na Staré Trnávce. O výzdobu se zasloužila Anna Hadrová. 8.8. tradiční pouť k Holubí Studánce. 18.9. biřmování, uděloval kapitulní vikář Josef Vrana z Olomouce - biřmovanců kolem 300.

1972

Ve čtvrtek po Popeleční středě onemocněl P. Jan Tomšů. Po třech týdnech bezvýsledného léčení byl poslán z nemocnice domů. Přičiněním prim. MUDr. Jana Březiny byl přijat do nemocnice ve Svitavách, péčí a modlitbami se stav zlepšil a za 14 dnů mohl do domácího léčení. 1. srpna byl administrátorem ustanoven P. Jan Kutáč. Správu farnosti mu při mši svaté předal P. Jan Tomšů.

1973

15.5.  započaly přípravné práce - krytí věže kostela, na kostele byla břidlicová krytina vyměněna za 16 dní. Řídil P. Jan Kutáč.

1974

Na věži vyměněna břidlicová krytina za měděnou. V M. Trnávce dokončena rekonstrukce elektrorozvodné sítě. Nové výbojkové osvětlení, rekonstrukce na faře a v kostele. 10.12. přeložen P. Jan Kutáč do Holešova. Na jeho místo přišel P. Josef Chovanec.

1975

Na svátek sv. Jakuba pořízen nový oltář - tváří k lidu. Posvětil P. Jan Tomšů. U 1. svatého přijímání 12 dětí.

1976

5.7. zemřel P. Jan Tomšů po 53 letech kněžství. Obřady vykonal biskup Josef Vrana s kněžími.

1977

Oprava okna, bílá skla vyměněna za barevná. Omítání kostela. V srpnu byly opravy dokončeny. U 1. svatého přijímání 8 dětí.  3.10. náhle zemřel kostelník Josef Brauner, sloužil 25 let.  

1990

1. návštěva papeže Jana Pavla II. v Praze a na Velehradě. Farářem ustanoven P. Vojtěch Daněk.

1994

Technické přípravy na opravu fasády. Od 1.7. byl ustanoven farářem P. Jan Dobeš, před ním P. Vojtěch Daněk ustanoven děkanem ve Svitavách.

1995

Na jaře oprava fasády. ČR navštívil papež Jan Pavel II. při příležitosti svatořečení Jana Sarkandra a blahoslavené Ludmily, v Olomouci na Svatém Kopečku setkání s mládeží.

1995/1996

Uložena listina do báně na věži kostela s přehledem oprav konaných v letech 1973 - 1996, podepsán P. Jan Dobeš.

1996

Klesá návštěvnost na bohoslužbách, úbytek křtů a svateb.

1997

Jan Pavel II. potřetí v ČR. S mládeží se sešel v Hradci Králové, mše sv. v Praze na Letné.

1999

Ve farnosti 3 křty, 2 svatby, 14 pohřbů.

2000

Ve farnosti celoroční příprava na biřmování, biřmovanců 16. Potěšila nás návštěva Mons. Jana Graubnera jako biřmujícího. Na hřbitovní kapli instalována deska se jmény násilně odsunutými německými spoluobčany.

2003

V kostele zavedeno nové ozvučovací zařízení. 28.12. první vánoční koncert Nadačního fondu.

2004

Farní kostel oslavil 200sté svého posvěcení v neděli 25.7. . Hlavním celebrujícím byl Mons. Josef Hrdlička, světící biskup olomoucké arcidiecéze. V Nové Rovni, posvětil P. Jan Dobeš obecní kapličku za přítomnosti starosty V. Neubauera a velkého počtu lidí.

2005

Tříkrálová sbírka vynesla rekordních 36 866 Kč. V Rozstání P. Jan Dobeš požehnal obecní prapor.

2012

4. února zemřel P. Jan Dobeš ve Svitavách. Se zesnulým jsme se rozloučili v sobotu 11. února v kostele sv. Jiljí ve Svitavách, kde byl také uložen do kněžského hrobu.

 

Od r. 2012 farářem P. Jan Slíva.